Ogłoszenie

 

 

 

INFORMACJA

Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych ogłasza nabór kuratorów do projektu mobilności

pt. „Kurator w Zjednoczonej Europie”

w ramach stażu zawodowego w Danii i Wielkiej Brytanii.

Staż finansowany jest z Programu Leonardo da Vinci, projekty PLM na 2012 rok, dofinansowanie pozyskane na staż do obu krajów wynosi: 64 896,00 EURO

Celem projektu jest: unowocześnienie warsztatu pracy kuratora sądowego dla dorosłych, implementacja dobrych praktyk duńskich i brytyjskich oficerów probacji w warunkach funkcjonowania polskich kuratorów sądowych, wymiana doświadczeń.

Okres realizacji projektu: 15-26.10.2012r. (pobyt w Danii) oraz 15-26.04.2013r. (pobyt w Wielkiej Brytanii).

Projekt skierowany jest do: zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych, okręgów słupskiego i gdańskiego, członków Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Projekt zakłada: odbycie stażu i wymianę doświadczeń 12 -osobowej grupy docelowej w Departamencie Służby Więziennej i Probacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Danii oraz w Northumbria Probation Trust w Wielkiej Brytanii.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

- szkoleniowo - merytorycznym (przygotowanie językowe, pedagogiczno - kulturowe),

- finansowym (całkowity pobyt uczestników finansowany jest w ramach programu LdV).

 

Harmonogram realizacji projektu:

I część - DANIA

 • rekrutacja uczestników: czerwiec 2012 r.
 • podpisanie deklaracji, umów, dokumentów koniecznych do odbycia stażu i przystąpienia do projektu, ewaluacja przed odbyciem stażu: lipiec- wrzesień 2012 r.
 • wsparcie szkoleniowo – merytoryczne, przygotowanie językowo- pedagogiczno-kulturowe : wrzesień- październik  2012 r. (Dania),
 • udział w stażu:15-26.10.2012r.( Dania),
 • ewaluacja po zakończeniu stażu: październik 2012 r. - maj 2013 r.

II CZEŚĆ – WIELKA  BRYTANIA

 • wsparcie szkoleniowo – merytoryczne, przygotowanie językowo- pedagogiczno-kulturowe : styczeń – kwiecień  2013 r. (Wielka Brytania),
 • udział w stażu: 15-26.04.2013r. (Wielka Brytania),
 • ewaluacja po zakończeniu stażu: kwiecień 2013 r. - maj 2014 r.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • składanie formularzy rekrutacyjnych w terminie od ogłoszenia na stronie internetowej PSZKS do  30.06.2012 r.,
 • ocena formularzy,  
 • pierwszy etap oceny merytorycznej (wyłonienie 12 uczestników projektu),
 • drugi etap oceny merytorycznej (wyłonienie 4 - osobowej listy rezerwowej, ustalenie kolejności),
 • Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSZKS.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.

Informacje ogólne:

Program LdV 2012 Projekty Mobilności - ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

www.leonardo.org.pl / zakładka projekty mobilności/ konkurs 2012