Nabór uzupełniający do projektu „Kurator w Zjednoczonej Europie”

 
      
Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych ogłasza nabór uzupełniający kuratorów do projektu mobilności pt. „Kurator w Zjednoczonej Europie” w ramach stażu zawodowego w Danii i Wielkiej Brytanii.

Staż finansowany jest z Programu Leonardo da Vinci, projekty PLM na 2012 rok, dofinansowanie pozyskane na staż do obu krajów wynosi:

64 896,00 EURO

Celem projektu jest: unowocześnienie warsztatu pracy kuratora sądowego dla dorosłych, implementacja dobrych praktyk duńskich i brytyjskich oficerów probacji w warunkach funkcjonowania polskich kuratorów sądowych, wymiana doświadczeń.

 

 

Okres realizacji projektu: 15-26.10.2012r. (pobyt w Danii) oraz 15-26.04.2013r. (pobyt w Wielkiej Brytanii).

Projekt skierowany jest do: zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych, okręgów słupskiego i gdańskiego, członków Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Projekt zakłada: odbycie stażu i wymianę doświadczeń 12 -osobowej grupy docelowej w Departamencie Służby Więziennej i Probacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Danii oraz w Northumbria Probation Trust w Wielkiej Brytanii.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

- szkoleniowo - merytorycznym (przygotowanie językowe, pedagogiczno - kulturowe),

- finansowym (całkowity pobyt uczestników finansowany jest w ramach programu LdV).

Harmonogram realizacji projektu:

I część - DANIA

• rekrutacja uczestników: czerwiec 2012 r- lipiec 2012.

• podpisanie deklaracji, umów, dokumentów koniecznych do odbycia stażu i przystąpienia do projektu, ewaluacja przed odbyciem stażu: lipiec- wrzesień 2012 r.

• wsparcie szkoleniowo – merytoryczne, przygotowanie językowo- pedagogiczno-kulturowe : wrzesień- październik 2012 r. (Dania),

• udział w stażu:15-26.10.2012r.( Dania),

• ewaluacja po zakończeniu stażu: październik 2012 r. - maj 2013 r.

II CZEŚĆ – WIELKA BRYTANIA

• wsparcie szkoleniowo – merytoryczne, przygotowanie językowo- pedagogiczno-kulturowe : styczeń – kwiecień 2013 r. (Wielka Brytania),

• udział w stażu: 15-26.04.2013r. (Wielka Brytania),

• ewaluacja po zakończeniu stażu: kwiecień 2013 r. - maj 2014 r.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 składanie uzupełniających formularzy rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2012r.

 ocena formularzy przez Komisję Rekrutacyjną

 Ogłoszenie końcowych wyników rekrutacji na stronie internetowej PSZKS.

Pozostałe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji umieszczonym na stronie internetowej PSZKS.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość wglądu w kopie dokumentów ( dyplomy, certyfikaty, indeksy) potwierdzające znajomość ( ukończenie) szkolenia w zakresie języka obcego kuratorów aplikujących w projekcie.