Konferencja

 

 

 Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk

zapraszają do udziału w
 
 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 
„Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”
 
pod Honorowym Patronatem
 
Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
 
Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia,
 
Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza,
 
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozda
 
 
 
dnia 26.11.2015 r.
 
 
 
na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 
ul. Bohaterów Westerplatte 64
 
aula główna 414
 
 
 
 
 
Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia, czyli Dzień Praw Człowieka.
W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.
 
Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:
 
Ø Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho – socjo – pedagogiczne,
Ø Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,
Ø Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,
Ø Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.
 
Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.
Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.
 
Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Akademia Pomorska)
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (WSNS Pedagogium)
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr. hab., prof. UW Jarosław Utrat - Milecki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. SWPS Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS)
dr. hab., prof. AP Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)
dr Barbara Adamczyk (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Danuta Apanel (Akademia Pomorska)
dr Anna Babicka - Wirkus (Akademia Pomorska)
dr Paweł Kozłowski (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
doc. dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
 
Komitet Organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej)
SSO Dariusz Ziniewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku)
mgr Jolanta Szachnowska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym)
mgr Krzysztof Gierszyński (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku)
dr Anna Babicka – Wirkus
dr Grażyna Durka
dr Paweł Kozłowski
dr Ewa Piotrów
dr Andrzej Piotrowski
dr Łukasz Wirkus
dr Sebastian Zdończyk
 
Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com do dnia 08.11.2015 r. oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację – po pozytywnej recenzji. Numer konta konferencji: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504 z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.
 
Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z w/w adresów e – mailowych z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie                                     w kolejnym komunikacie po 08.11.2015 r. na stronie                                     www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl
 
 
Kontakt:
dr Paweł Kozłowski: koz.pawel@gmail.com, kom. 698 675 025
dr Łukasz Wirkus: wirkus.l@gmail.com, kom. 602 767 841