STRES w pracy kuratora sądowego

 

   Ukazała się książka "Stres w pracy kuratora sądowego" autorstwa Łukasza Wirkusa kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

 

   

 

Kara ograniczenia wolności na tle innych zadań wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą  kary ograniczenia wolności wykonywaną przez kuratorów zawodowych dla dorosłych w latach 2008-2014 przygotowaną przez

Kuratora Okręgowego SO w Słupsku Tadeusza Jedynaka

Kuratora Okręgowego SO w Gdańsku Krzysztofa Stasiaka.

 

Kara ograniczenia wolności stanowi stosunkowo niewielki odsetek orzekanych kar. W latach 2008 - 2014 nie przekroczyła 13,5% wszystkich skazań. Szczegółowo ilustruje to wykres:
 
 

V Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 Gdynia, dnia 24 września 2014 r.

 
 
Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy
 
członkowie
 
Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
 
 
 
Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem proponujemy, aby konferencja była poświęcona stresowi i zagadnieniu wypalenia zawodowego w pracy kuratora sądowego. W naszym przekonaniu, z uwagi na wiele stresujących sytuacji, na które narażony jest kurator w swojej pracy, temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Większa część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Jak wskazują badania naukowe, istotnym czynnikiem eliminującym stres i wypalenie zawodowe w pracy jest posiadanie i rozwijanie zainteresowań pozazawodowych. Z tego względu zaproponowane warsztaty będą właśnie stawiały sobie taki cel.
 

Patriotyzm w OK-Projekt 2014 sprawozdanie

 

Jubileusz 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –  
Lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu  
Okręgowego w Słupsku  
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego 

Warszawa 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r.
 

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z elementów pracy wychowawczej ośrodków kuratorskich. Koncentruje się ono przede wszystkim na kształtowaniu świadomości przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne i „małe ojczyzny”. Przypadająca
w bieżącym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była wyjątkową okazją dla spotkania się młodzieży ośrodków kuratorskich z Powstańcami, którzy 70 lat temu byli ich rówieśnikami. Wyjazd do Stolicy był także doskonałą okolicznością przeprowadzenia lekcji wychowania patriotycznego w warunkach historycznej i współczesnej Warszawy – Miasta Nieujarzmionego.

Konferencja „Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania”

              Dnia 26 marca 2014 w Gdańsku  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytety Gdańskiego odbyła się Konferencja Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku. W konferencji Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele służby kuratorskiej w osobie Pana dr Łukasza Wirkusa, kurator specjalista z SR w Słupsku, który wygłosił referat na temat: „Metody pracy z przestępcami seksualnymi. Doświadczenia praktyki angielskich i duńskich służb probacyjno – penitencjarnych” i Pan Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, który wygłosił referat na temat: „Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej ze Służbą Więzienną w kontekście wykonywanych przez te służby zadań”.     

 

Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw.

 Autor Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy w SO w Gdańsku

  
Wstęp.
 
            Kara ograniczenia wolności jest karą znaną polskiemu systemowi prawnemu od kilkudziesięciu lat. Jest to kara o tyle ciekawa, że jako jedyna wprost określiła metodę oddziaływania wychowawczego na skazanego. Tą metodą, zgodnie z decyzją ustawodawcy, jest wykonywanie przez skazanego pracy. Nie jest to jednak każda praca, lecz ta, która ma walor społeczny, czyli jest wykonywana na rzecz społeczeństwa, w celu realizacji zadań, przez to społeczeństwo wskazanych, jako istotne. Dzięki jej wykonywaniu skazany ma możliwość dostrzeżenia istotnych wartości pracy i nie chodzi tutaj jedynie o zaspakajanie, za jej pomocą, potrzeb materialnych, ale przede wszystkim o to, aby dostrzegł on korzyści, jakie praca przynosi innym osobom, dzięki czemu skazany może zrewidować swoje poglądy co do właściwego stosunku do życia[1]. Pewne znaczenie dla zmiany sposobu życia skazanego może mieć także przykład dawany przez innych pracowników, z którymi jest  on zobowiązany wykonywać pracę. Nadto praca ta uczy skazanego odpowiedzialności i sumienności, co wynika przede wszystkim z faktu, iż taki obowiązek nakłada na niego Kodeks karny wykonawczy[2]. Warto również dodać, iż wykonując tę pracę skazany może nauczyć się nowych umiejętności, co z jego perspektywy także może mieć istotne znaczenie[3]. Wreszcie praca ta jest formą zadośćuczynienia społeczeństwu przez skazanego za naruszenie przez niego norm prawnych.
 

II Konferencja Ekspercka w Warszawie

 

Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku

Warszawa 26 marca 2014 r.

 

      W dniu 26 marca 2014 w Warszawie odbyła się II Konferencja ekspercka Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku zorganizowana przez Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pani Anna Andrzejewska. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin, pani sędzia Agnieszka Rękas, główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, pan sędzia Leszek Kuziak, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i ekspert KRK, a także kuratorzy pan Grzegorz Kozera – wiceprzewodniczący KRK, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pani Wioleta Śniegocka, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Kępnie (z siedzibą w Ostrzeszowie), pani Justyna Jackiewicz, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku, pan Witold Czubak, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas konferencji kurator dr Tadeusz Jedynak, kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku, wygłosił krótki referat na temat problemów, na jakie napotykają kuratorzy podczas wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. W załączeniu pełna treść wystąpienia kuratora Tadeusza Jedynaka. 

 

 

95. rocznica powołania kuratorów sądowych w Polsce

 

   

 

W dniu 8 lutego 2014 roku mija 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.

W dniu jubileuszu życzymy kuratorom sądowym wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz kolejnych rocznic, przypominających o bogatych, już blisko wiekowych, tradycjach naszych poprzedników: opiekunów sądowych, kuratorów nieletnich, kuratorów dla dozorów i nadzorów nad skazanymi, kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych - kuratorów sądowych w Polsce.

 

                                                                                                                      Zarząd

                                                                                                    Pomorskiego Stowarzyszenia

                                                                                               Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

IV Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

 IV KONFERENCJA

W poszukiwaniu efektywnych metod  

pracy kuratorów sądowych.

  Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy kuratora sądowego.

 Organizacja i metody pracy kuratorów i podobnych służb w niektórych państwach Europy.

Ustka, 17-19 października 2013 roku

 

 

 

               W terminie 17-19 października br. już po raz czwarty, tym razem w Ustce, odbędzie się konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych poświęcona doskonaleniu warsztatu pracy kuratora sądowego. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem: „W poszukiwaniu efektywnych metod pracy kuratorów sądowych”.

               Honorowym gościem naszej konferencji będzie pani Margareta Kępińska-Jakobsen, współtwórczyni Helsińskiego Komitetu Praw Człowieka w Danii, aktywna działaczka polonijna, wieloletni i sprawdzony przyjaciel polskich kuratorów, honorowa obywatelka kilku miast polskich, uhonorowana najwyższymi odznaczeniami państwowymi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Pani M. Kępińska-Jakobsen w okresie stanu wojennego organizowała i koordynowała pomoc humanitarną Danii dla Polski, a od 1989 roku nieprzerwanie działa na rzecz propagowania idei probacji i środków alternatywnych dla kary pozbawienia wolności. W tym okresie zorganizowała liczne spotkania studyjne z przedstawicielami Duńskiej Służby Więziennej i Probacyjnej, w których wzięło udział ponad 100 kuratorów i funkcjonariuszy służby więziennej z Polski.

Kuratorzy zawodowi na stażu w Anglii.

   

      

 

      W okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku odbyła się druga część projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Tym razem grupa kuratorów z okręgów słupskiego i gdańskiego w składzie kurator okręgowy Krzysztof Stasiak (SO Gdańsk) i starszy kurator Izabela Rybicka (SR Słupsk) oraz kurator specjalista Jolanta Rekowska (SR Gdynia), kurator specjalista Katarzyna Szymańska (SR Gdynia), kurator specjalista Justyna Jarocka (SR Gdańsk), kurator specjalista Piotr Kopania (SR Słupsk), kurator specjalista Małgorzata Mystek (SR Słupsk), kurator specjalista Magdalena Martyka (SR Słupsk), starszy kurator Ewa Sotnik - Pelutis (SR Słupsk), starszy kurator Agnieszka Turczyn (SR Słupsk), starszy kurator Marta Pilny (SR Kwidzyn) i starszy kurator Łukasz Wirkus (SR Słupsk) została przyjęta przez Okręg Probacyjny Northumbria Probation Trust z siedzibą w Newcastle upon Tyne.