Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw.

 Autor Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy w SO w Gdańsku

  
Wstęp.
 
            Kara ograniczenia wolności jest karą znaną polskiemu systemowi prawnemu od kilkudziesięciu lat. Jest to kara o tyle ciekawa, że jako jedyna wprost określiła metodę oddziaływania wychowawczego na skazanego. Tą metodą, zgodnie z decyzją ustawodawcy, jest wykonywanie przez skazanego pracy. Nie jest to jednak każda praca, lecz ta, która ma walor społeczny, czyli jest wykonywana na rzecz społeczeństwa, w celu realizacji zadań, przez to społeczeństwo wskazanych, jako istotne. Dzięki jej wykonywaniu skazany ma możliwość dostrzeżenia istotnych wartości pracy i nie chodzi tutaj jedynie o zaspakajanie, za jej pomocą, potrzeb materialnych, ale przede wszystkim o to, aby dostrzegł on korzyści, jakie praca przynosi innym osobom, dzięki czemu skazany może zrewidować swoje poglądy co do właściwego stosunku do życia[1]. Pewne znaczenie dla zmiany sposobu życia skazanego może mieć także przykład dawany przez innych pracowników, z którymi jest  on zobowiązany wykonywać pracę. Nadto praca ta uczy skazanego odpowiedzialności i sumienności, co wynika przede wszystkim z faktu, iż taki obowiązek nakłada na niego Kodeks karny wykonawczy[2]. Warto również dodać, iż wykonując tę pracę skazany może nauczyć się nowych umiejętności, co z jego perspektywy także może mieć istotne znaczenie[3]. Wreszcie praca ta jest formą zadośćuczynienia społeczeństwu przez skazanego za naruszenie przez niego norm prawnych.
 

II Konferencja Ekspercka w Warszawie

 

Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku

Warszawa 26 marca 2014 r.

 

      W dniu 26 marca 2014 w Warszawie odbyła się II Konferencja ekspercka Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku zorganizowana przez Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pani Anna Andrzejewska. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin, pani sędzia Agnieszka Rękas, główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, pan sędzia Leszek Kuziak, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i ekspert KRK, a także kuratorzy pan Grzegorz Kozera – wiceprzewodniczący KRK, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pani Wioleta Śniegocka, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Kępnie (z siedzibą w Ostrzeszowie), pani Justyna Jackiewicz, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku, pan Witold Czubak, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas konferencji kurator dr Tadeusz Jedynak, kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku, wygłosił krótki referat na temat problemów, na jakie napotykają kuratorzy podczas wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. W załączeniu pełna treść wystąpienia kuratora Tadeusza Jedynaka. 

 

 

95. rocznica powołania kuratorów sądowych w Polsce

 

   

 

W dniu 8 lutego 2014 roku mija 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.

W dniu jubileuszu życzymy kuratorom sądowym wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz kolejnych rocznic, przypominających o bogatych, już blisko wiekowych, tradycjach naszych poprzedników: opiekunów sądowych, kuratorów nieletnich, kuratorów dla dozorów i nadzorów nad skazanymi, kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych - kuratorów sądowych w Polsce.

 

                                                                                                                      Zarząd

                                                                                                    Pomorskiego Stowarzyszenia

                                                                                               Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

IV Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

 IV KONFERENCJA

W poszukiwaniu efektywnych metod  

pracy kuratorów sądowych.

  Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy kuratora sądowego.

 Organizacja i metody pracy kuratorów i podobnych służb w niektórych państwach Europy.

Ustka, 17-19 października 2013 roku

 

 

 

               W terminie 17-19 października br. już po raz czwarty, tym razem w Ustce, odbędzie się konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych poświęcona doskonaleniu warsztatu pracy kuratora sądowego. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem: „W poszukiwaniu efektywnych metod pracy kuratorów sądowych”.

               Honorowym gościem naszej konferencji będzie pani Margareta Kępińska-Jakobsen, współtwórczyni Helsińskiego Komitetu Praw Człowieka w Danii, aktywna działaczka polonijna, wieloletni i sprawdzony przyjaciel polskich kuratorów, honorowa obywatelka kilku miast polskich, uhonorowana najwyższymi odznaczeniami państwowymi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Pani M. Kępińska-Jakobsen w okresie stanu wojennego organizowała i koordynowała pomoc humanitarną Danii dla Polski, a od 1989 roku nieprzerwanie działa na rzecz propagowania idei probacji i środków alternatywnych dla kary pozbawienia wolności. W tym okresie zorganizowała liczne spotkania studyjne z przedstawicielami Duńskiej Służby Więziennej i Probacyjnej, w których wzięło udział ponad 100 kuratorów i funkcjonariuszy służby więziennej z Polski.

Kuratorzy zawodowi na stażu w Anglii.

   

      

 

      W okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku odbyła się druga część projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Tym razem grupa kuratorów z okręgów słupskiego i gdańskiego w składzie kurator okręgowy Krzysztof Stasiak (SO Gdańsk) i starszy kurator Izabela Rybicka (SR Słupsk) oraz kurator specjalista Jolanta Rekowska (SR Gdynia), kurator specjalista Katarzyna Szymańska (SR Gdynia), kurator specjalista Justyna Jarocka (SR Gdańsk), kurator specjalista Piotr Kopania (SR Słupsk), kurator specjalista Małgorzata Mystek (SR Słupsk), kurator specjalista Magdalena Martyka (SR Słupsk), starszy kurator Ewa Sotnik - Pelutis (SR Słupsk), starszy kurator Agnieszka Turczyn (SR Słupsk), starszy kurator Marta Pilny (SR Kwidzyn) i starszy kurator Łukasz Wirkus (SR Słupsk) została przyjęta przez Okręg Probacyjny Northumbria Probation Trust z siedzibą w Newcastle upon Tyne.

 

.

 

 Zgromadzenie okręgowe kuratorów zawodowych

 okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

Ustka, 17 maja 2013

 

     W słoneczny piątek, 17 maja 2013r. kuratorzy słupskiego okręgu sądowego spotkali się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce, na Okręgowym Zgromadzeniu Kuratorów.

      Przyjechali niemal wszyscy z najdalszych rubieży okręgu, tak się spiesząc na spotkanie z przyjaciółmi, że w niewielkiej Kruszynie (gm. Kobylnica), gdzie obowiązuje całodobowe ograniczenie prędkości do 50 km/h, niektórym z nich zrobiono gustowne fotki za słoną zresztą zapłatą.

      Ważne, że wszyscy zdążyli na czas. Punktualnie o 10 (z małymi minutami) Kurator Okręgowy dr Tadeusz Jedynak powitał szacownych gości i przyjaciół słupskich kuratorów w osobach: Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, pana sędziego Dariusza Dumanowskiego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku, pana sędziego Krzysztofa Obsta. Następnie, po wyjaśnieniu zebranym powodów dla których nie mogli w Zgromadzeniu uczestniczyć pozostali zaproszeni, dr Tadeusz Jedynak przedstawił nową koleżankę kurator - Dorotę Wiśniewską – kuratora ZKSS w Miastku.

 

V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole”

      

     W dniu 15 maja 2013 r. odbyła się w Słupsku V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole” pt. "Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży". Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, a patronatem honorowym objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku Elżbieta Wasilenko. W załączeniu program konferencji oraz prezentacja do wystąpienia dra Tadeusz Jedynaka kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku i Wiceprezesa PSZKS (do pobrania).

 

Kuratorzy zawodowi na stażu w Danii

 

 
                 Sukcesem zakończył się pierwszy etap projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2013 roku, 12 osobowa grupa kuratorów zawodowych – członków Stowarzyszenia, przebywała na stażu w Danii na zaproszenie Departamentu Więziennictwa i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości tego kraju. Zorganizowanie stażu było możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci wniosku aplikacyjnego, w ramach projektu mobilności dla osób czynnych zawodowo. Idea projektu łączy w sobie zarówno koncepcję osobistego rozwoju zawodowego uczestników, przez wprowadzanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich. Ponadto zdobyte doświadczenia zostaną opublikowane, co pośrednio przyczyni się do poznania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i podniesienia kwalifikacji zawodowych kuratorów sądowych.   

Komentarz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 Szanowne Koleżanki,

 Szanowni Koledzy,