Statut

STATUT

POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, zwane dalej “Stowarzyszeniem”.

2.   Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Gdyni.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 3

1.   Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

1.      Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

2.      Stowarzyszenie może posługiwać się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz środowiska kuratorów sądowych i podopiecznych z którymi pracują, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)         dbania o wysoki prestiż zawodu kuratora sądowego;

2)         promowania wśród kuratorów sądowych postaw etycznych zgodnych z Kodeksem Etyki Kuratora Sądowego;

3)         promowania wśród kuratorów sądowych najnowszych osiągnięć naukowych odnoszących się do pracy kuratora sądowego;

4)         obrony jednostkowych i grupowych praw zawodowych kuratorów sądowych;

5)         inicjowania przekształceń systemu i modelu kurateli sądowej w Polsce zgodnego z najlepszymi wzorami wypracowanymi przez naukę i praktykę;

6)         dążenia do umocnienia społecznej roli rodziny, ochrony tej instytucji a zwłaszcza jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

7)         podejmowania starań, aby system penitencjarny był bardziej humanitarny i efektywny;

8)         propagowania takich postaw społeczeństwa, które sprzyjałyby postępowym reformom polityki penitencjarnej i adaptacji sprawców przestępstw do życia w społeczeństwie, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

9)         podnoszenia świadomości i kultury prawnej społeczeństwa;

10)      inspirowania i popierania wymiany doświadczeń z zagranicą w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

11)      tworzenia placówek świadczących pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym;

12)      działalności charytatywnej;

13)     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;

14)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

15)     upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

13)     porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

14)     upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15)     wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)      działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

3)      organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, w tym organizowanie i inicjowanie szkoleń dla kuratorów sądowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe;

4)      współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

5)      udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom;

6)      prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;

7)      organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

8)      organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

9)      prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej.

 

§ 7

1.         Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2.         Ustanawianie wyróżnień i odznak o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)   członków zwyczajnych,

b)   członków wspierających,

c)   członków honorowych.

§ 9

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby z którymi nawiązano stosunek pracy w charakterze kuratora zawodowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz kuratorzy zawodowi którzy pracując w tych okręgach przeszli na emeryturę lub rentę.

2.   Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 10

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, miejsce pracy,

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 11

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)   uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)   wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)   brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)   regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   zaprzestanie działalności przez członka będącego osobą prawną,

d)   ustania stosunku pracy w charakterze kuratora sądowego,

e)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12.

§ 14

1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.   Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 12 ust. 2 lit. b - d.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)  Zarząd Stowarzyszenia,

c)  Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)   pisemnej rezygnacji,

c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebranie Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1.   Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2.   Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)   uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)   uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)   udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)    wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g)   wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)   uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)    nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

k)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m)  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.   Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.   Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.   Zarząd składa się z 9 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 4 członków.

2.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)   uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)   składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)    nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

g)   uchwalanie regulaminu Biura.

2.   Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

3.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)   przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)   prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5.   Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)   będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa,

b)   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.   Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)   darowizn oraz nawiązek orzekanych na rzecz Stowarzyszenia przez sądy,

e)   zapisów i spadków,

f)    dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nowo przyjęci członkowie składki wpłacają według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala się na kwotę 10 złotych.

5.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

7.   Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a)   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)   nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)   zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)   wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)   rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)    przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a)   członków Stowarzyszenia i jego organów,

b)   pracowników Stowarzyszenia,

c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.   Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nabywania praw i zaciągania obowiązków składa dwóch jego członków upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 29

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą dnia 6.12.2008 r.